Baggeren Boomvaart en Ligne te Steenbergen

Gubbels heeft eind 2012/begin 2013 in opdracht van Waterschap Brabantse Delta baggerwerk uitgevoerd in Steenbergen. De vaarten de Ligne en Boomvaart zijn over een lengte van ca. 3,6 kilometer uitgebaggerd. Hierbij is gebruik gemaakt van een hydraulische kraan met verlengde giek en een baggerboot.

In totaal is er ca. 30.000 m2 drijf/grofvuil verwijderd en er werd ca. 8.000 m3 baggerspecie verwijderd uit de watergangen. Daarvan is ca. 3.000 m3 verwerkt op naastgelegen percelen en ca. 5.000 m3 baggerspecie is afgevoerd.

Gubbels heeft tevens gezorgd voor het vervoer en de verwerking van de vrijgekomen baggerspecie en het drijf/grofvuil. Ook werden de aangrenzende duikers gereinigd.